Jak vypočítat rozsah v Tabulkách Google

Při práci s velkým množstvím dat může být možnost seskupit určité hodnoty dohromady velmi užitečná. Automatický výpočet stovek hodnot je koneckonců jedním z důvodů, proč byly tabulky vytvořeny. Zde je důležitá možnost deklarovat rozsahy buněk, protože to zjednodušuje to, co by bylo jinak těžkopádné výpočty.

Jak vypočítat rozsah v Tabulkách Google

V tomto článku vám ukážeme, jak vypočítat rozsah v Tabulkách Google, spolu s dalšími užitečnými funkcemi rozsahu v Tabulkách Google.

Jak najít rozsah v Tabulkách Google

Definice rozsahu v tabulkových procesorech je zcela odlišná od jeho ekvivalentu v matematice. Jednoduše řečeno, při práci v tabulkových procesorech je rozsah skupinou vybraných buněk. To je důležité, protože seskupením buněk dohromady můžete tyto skupiny použít jako hodnoty pro provádění výpočtů. To umožňuje uživateli automaticky vypočítat vzorce s rozsahem jako argumentem.

Nalezení sortimentu v Tabulkách Google je velmi snadný proces. Prostě začnete od jednoho konce datové sady k druhému. Například datová sada deseti čísel má rozsah buď od jedné do deseti, nebo od deseti do jedné. Nezáleží na tom, kde začnete nebo kde skončíte, pokud to pokrývá celý soubor dat, to je váš rozsah.

Pokud se podíváte na horní a nalevo od dokumentu Tabulky Google, všimnete si, že je označují některá písmena a čísla. Tímto způsobem určíte název konkrétní buňky v listu. Podíváte se na písmeno shora a poté na číslo vlevo. Úplně první buňka by byla A1, buňka bezprostředně pod ní by byla A2 a ta hned vpravo je B2. Tímto způsobem určíte první a poslední hodnotu svého rozsahu.

Výpočet rozsahu by byl snadný, pokud by se jednalo o jeden řádek nebo sloupec. Stačí použít oba konce datové sady, která má hodnotu, a poté mezi ně vložit dvojtečku. Například v jednom sloupci dat začínajícím od A1 do A10 bude rozsah A1:A10 nebo A10:A1. Nezáleží na tom, zda použijete kterýkoli konec jako první.

Je to trochu komplikované, když pracujete s více řádky nebo sloupci. Pro tento druh souboru dat musíte určit dva protilehlé rohy, abyste získali svůj rozsah. Například sada devíti buněk složených ze tří řádků a tří sloupců počínaje A1 a končící na C3, protilehlé rohy budou A1 a C3 nebo A3 a C1.

Nezáleží na tom, zda vezmete buňky úplně vlevo nahoře a vpravo dole nebo vlevo dole a vpravo nahoře. Dokud jsou protilehlé rohy, pokryjete celý soubor dat. Rozsah by pak byl buď A1:C3, C3:A1, A3:C1 nebo C1:A3. Nezáleží na tom, kterou buňku použijete jako první hodnotu rozsahu.

Nalezení hodnoty rozsahu zadáním hodnot je užitečné, když počet datových hodnot, které máte, je příliš mnoho na to, abyste je mohli vybrat ručně. V opačném případě můžete zadat = do prázdné buňky a poté kliknout a táhnout myší přes celou datovou sadu, aby se automaticky vygeneroval rozsah dat.

Jak vytvořit pojmenované rozsahy v Tabulkách Google

Pojmenované rozsahy se stanou užitečnými, když máte příliš mnoho sad rozsahů, o kterých nemůžete mít přehled. To může také pomoci zjednodušit výpočty, protože samotné popisky můžete použít jako argumenty pro vzorce. Co je snazší si zapamatovat? =sum(a1:a10) nebo =sum(denní_prodej)? Při použití posledně jmenovaného nejenže budete vědět, k čemu je sortiment skutečně určen, ale pouhým pohledem na vzorec můžete vidět, že výsledkem je součet denních prodejů.

Chcete-li vytvořit pojmenovaný rozsah, postupujte takto:

 1. Otevřete svůj tabulkový dokument v Tabulkách Google.

 2. Vyberte rozsah, který chcete pojmenovat.

 3. Klikněte na Data v horní nabídce.

 4. V rozevíracím seznamu klikněte na Pojmenované rozsahy. Vpravo vyskočí okno.

 5. Do prvního textového pole zadejte požadovaný název.

 6. Pokud si přejete změnit vybraný rozsah, můžete změnit hodnoty ve druhém textovém poli. Pokud máte více listů, můžete zadat název listu následovaný vykřičníkem (!), abyste určili, který list používáte. Hodnoty mezi dvojtečkou (:) představují rozsah.

 7. Jakmile dokončíte pojmenování, klikněte na Hotovo.

Existují určitá pravidla, která musíte při pojmenování rozsahů dodržovat. Nedodržení těchto pravidel často povede k chybovým zprávám nebo selhání vzorce při vytváření výsledku. Tato pravidla jsou:

 1. Názvy rozsahů mohou obsahovat pouze čísla, písmena a podtržítka.
 2. Nemůžete používat mezery ani interpunkční znaménka.
 3. Názvy rozsahů nemohou začínat slovem true ani false.
 4. Název musí mít 1 až 250 znaků.

Zde je návod, jak upravit již pojmenované rozsahy:

 1. Otevřete tabulky v Tabulkách Google.

 2. Klikněte na Data v horní nabídce.

 3. V rozevírací nabídce klikněte na Pojmenované rozsahy.

 4. V okně vpravo klikněte na pojmenovaný rozsah, který chcete upravit.

 5. Klikněte na ikonu tužky vpravo.

 6. Chcete-li název upravit, zadejte nový název a klikněte na Hotovo. Chcete-li odstranit název rozsahu, klikněte na ikonu koše napravo od názvu rozsahu a poté v okně, které se objeví, klikněte na Odebrat.

Další často kladené dotazy

Jak získáte přístup k funkci PRŮMĚR v Tabulkách Google?

Pokud chcete použít funkci PRŮMĚR, můžete provést následující:

• Klikněte na prázdnou buňku, kde si přejete zobrazit odpověď.

• V horním menu klikněte na Vložit.

• Umístěte ukazatel myši na Funkce v rozevírací nabídce.

• Klikněte na PRŮMĚR.

• Zadejte hodnoty, které má funkce PRŮMĚR používat.

• Stiskněte klávesu Enter nebo Return.

Jak změníte svůj rozsah v Tabulkách Google?

Změna rozsahu je stejně snadná jako úprava první nebo poslední hodnoty čísel buněk mezi symbolem dvojtečky. Pamatujte, že argument rozsah přebírá první a poslední hodnotu, kterou zadáte, a zahrnuje všechny buňky mezi nimi jako člen tohoto rozsahu. Zvýšením nebo snížením kteréhokoli čísla mezi dvojtečkou se odpovídajícím způsobem zvýší nebo sníží členy rozsahu.

Jak vypočítáte celkovou částku v Tabulkách Google?

Vzorce v Tabulkách Google mohou automaticky vypočítat součet určitého rozsahu buněk. Pokud se změní hodnoty uvnitř buněk, součet se poté odpovídajícím způsobem upraví. Obvyklá používaná funkce je SUM, což je součet všech hodnot v argumentu. Syntaxe této funkce je =SUM(x:y), kde x a y jsou odpovídajícím způsobem začátek a konec vašeho rozsahu. Například celkový rozsah od A1 do C3 bude zapsán jako =SUM(A1:C3).

Jak mohu vybrat rozsah dat v Tabulkách Google?

Rozsah můžete vybrat dvěma způsoby, buď zadejte hodnoty rozsahu ručně, nebo klikněte a táhněte myší přes celý rozsah samotný. Kliknutí a přetažení je užitečné, pokud množství dat, které máte, zahrnuje pouze několik stránek. To se stává nepraktickým, pokud máte data v tisících.

Chcete-li ručně vybrat rozsah dat, najděte hodnotu zcela vlevo nahoře a hodnotu vpravo dole a umístěte je mezi dvojtečku. Totéž platí pro hodnoty úplně vpravo nahoře a vlevo dole. Toto pak můžete zadat jako argument ve funkci.

Jak zjistíte střední hodnotu v Tabulkách Google?

Z matematického hlediska je průměr součtem hodnot sady buněk dělený počtem přidaných buněk. Jednoduše řečeno, je to průměrná hodnota všech buněk. Toho lze dosáhnout pomocí funkce AVERAGE v nabídce Vložit a Funkce.

Co je rozsah dat v Tabulkách Google?

Rozsah dat je sada buněk, které chcete použít ve funkci nebo vzorci. Je to jiný název pro rozsah. Tato dvě jména jsou zaměnitelná.

Co je platný rozsah v Tabulkách Google?

V závislosti na použitém vzorci nebudou některé hodnoty přijaty jako argument. Například hodnotu buňky TRUE nelze použít ve vzorci =SUM(), protože se nejedná o vypočítatelnou číselnou hodnotu. Platný rozsah je sada buněk obsahujících data, která vzorec přijme jako argument. Pokud existuje buňka s nepřijatým vstupem, rozsah není platný. Neplatné rozsahy mohou také nastat, když první nebo poslední bod rozsahu má hodnotu, která způsobí chybu.

Jak najdu statistický rozsah hodnot v Tabulkách Google?

V matematice je statistické rozmezí rozdílem mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou souboru dat. Tabulky Google mají několik funkcí, které tento výpočet poměrně zjednodušují. Funkce MAX a MIN se nachází v nabídce Vložit a Funkce. Chcete-li najít statistický rozsah nebo soubor dat, stačí zadat =(MAX(x) – MIN(x)), kde x je váš rozsah. Pro statistický rozsah souboru dat od A1 do A10 by například vzorec byl =(MAX(A1:A10) – MIN(A1:A10)). Pokud chcete hodnoty zaokrouhlit dolů, můžete použít tuto syntaxi: =round(MAX(A1:A10),1)-round(MIN(A1:A10),1).

Efektivní výpočty

Vědět, jak vypočítat rozsah v Tabulkách Google, pomáhá uživatelům efektivně zpracovávat obrovské množství dat. Všechny vzorce a funkce, které Tabulky Google nabízejí, můžete snáze využívat, pokud můžete seskupit data do konkrétních sad a rozsahů. Pochopení toho, jak rozsahy fungují, vám může pomoci zjednodušit pracovní zátěž.

Znáte jiný způsob, jak vypočítat rozsah v Tabulkách Google? Podělte se o své myšlenky v sekci komentářů níže.